نامه درخواست متخصصین پزشکی خانواده کشور از معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پرداخت سرانه متخصصین پزشکی خانواده

نامه درخواست متخصصین پزشکی خانواده کشور از معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پرداخت سرانه متخصصین پزشکی خانواده

1F5572CF-3EBB-4873-9FC8-ADF9C764AF82.jpegامضاء الكترونيك متخصصين پزشكي خانواده درخواست کننده به پيوست نامه مي باشد


Dr Ebrahim Noori Goushki    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize Dr Ebrahim Noori Goushki to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook