نامه به رییس سازمان دامپزشکی کشور

photo_2017-01-14_19-54-04.jpgphoto_2017-01-14_19-53-58.jpg


جمعی از دامپزشکان بالینی کشور    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم جمعی از دامپزشکان بالینی کشور که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook