نامه درخواست عذر خواهی رئیس جمهور از پزشکان در خصوص سخنان اخیر در مجلس