دادخواست الزام بانک مرکزی به جبران خسارت ملی بدلیل کاهش ارزش ریال و پیشگیری از حذف صفر

Statistics

تاریخامضاها
2019-11-05 3
2019-11-04 4
2019-11-03 42
2019-11-02 17
2019-11-01 2
2019-10-31 5
2019-10-30 4
2019-10-29 13
2019-10-28 17
2019-10-27 50
2019-10-26 40
2019-10-25 2
2019-10-24 2
2019-10-16 1
2019-10-09 1
2019-10-03 3

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook