کمپین سلام تبریز 96

 اعلام حمایت واراده جمعی از هنرمندان ولایی وانقلابی وامت حزب الله از بانوی ولایی وبانوی نمونه استان آذربایجان شرقی

بانوی ولایی پرینازاسبلی(اسبچی ) ، صدای مستضعفین

کوه ازهمت ما ریگ روان خواهد شد

وکسی گفت 

چنین گفت

چنان خواهد شد

اعلام حمایت واراده جمعی از هنرمندان ولایی وانقلابی ونویسندگان واصحاب فرهنگ وهنر

ازبانوی ولایی و صدای مستضعفین شهر

بانوی ولایی و نمونه استان درحوزه سازمان های مردم نهاد سرکار خانم پری ناز اسبلی (اسبچی )جهت حضور در انتخابات شورای 96


با توجه به مشکلات عدیده فرهنگی قشرفرهیخته وهنرمند پیرو رکودمحسوس تعالی فرهنگ اسلامی انقلابی دربدنه سازمان ها وشورای شهروبا توجه به بیانات امام خامنه ای که نشان دهنده عمق استراتژیک عرصه فرهنگ است.برای نیل به این هدف مدتی هست اراده جمعی هنرمندان اصحاب فرهنگ وقشر اسیب دیده اجتماعی با توجه به سوابق فرهنگی واجتماعی سرکار خانم اسبلی (اسبچی) جهت حضور ایشان در انتخابات 96 قوت یافته است امید که با قبول دعوت امکان پویایی را درامرفرهنگ واجتماع به جمع هنرمندان وآسیب دیدگان اجتماعی هدیه کنند که دراین امرنیازمند مدریت جهادی هستیم تا فرهنگ اسلامی وانقلابی نهادینه شود.

منتظر حضوربهاری صداقت وخدمت هستیم 

ومن الله توفیق

جمعی از هنرمندان. هنروران. نویسندگان. وآسیب دیدگان اجتماعی


نامه به امضا بیش از هزار رسیده

بهاری های 96
لینک دعوت از بانوی ولایی خانم اسبلی(اسبچی )، صدای مستضعفین
' https://telegram.me/joinchat/DOL4Sj7WILrWnSq9Akolyw


سلام تبریز 96    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم سلام تبریز 96 که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook