درخواست اعمال ماده112 برنامه ششم توسعه کشور جهت جبران بخشی از آسیبهای جنگ تحمیلی 8ساله درشهرستانهای شرق استان کرمانشاه

    خدمت سردار سرلشکر پاسدار،جناب آقای باقری ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران   باسلام وتحیات الهی   همانطوری که مستحضریدجنگ ۸ساله ودفاع مقدس ازاستان کرمانشاه شروع ودراین استان بپایان رسید،۸سال جنگ ودفاع از دروازه غرب کشور ماموریتی بود که مردمان این دیار با آبرومندی از عهده آن برآمدند.تمام صدمات ولطمات وآسیبهای آنرا بخوبی تحمل کردند بعلت امنیتی بودن کل استان علاوه بربارجنگ، رنج محرومیت وتوسعه نیافتگی رابجان خریدند که بدون تردید تمام استان بعنوان دروازه غرب به شکلهای مختلف درگیر ۸سال جنگ بوده وهنوز هم پس ازسی سال تبعات وعوارض آن از زندگی مردم دورنشده است. واین درحالی است که براساس ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه کشور جهت جبران بخشی از این توسعه نیافتگی ومحرومیت وعوارض جنگ،تاکنون شهرهای غربی ومرکز استان تحت پوشش مناطق عملیاتی وجنگی قرارگرفته است که درکمال تاسف وناباوری ،این ۴شهر ودوبخش شرق استان علاوه بر رنج ۸سال تحمل جنگ،این بارشاهد کم لطفی وبی توجهی برخی مسولان قرارگرفته اند و این غفلت وفراموشی باعث دلخوری شدید مردم وجامعه حقوق بگیر ضعیف شرق استان وایجادتبعیض ناروا شده است،این مهم مورددرخواست نمایندگان محترم مجلس در ۴شهرودوبخش تابعه(صحنه-کنگاور-هرسین-سنقرودوبخش بیستون ودینور)به شماره های۹۸۰۰۱۱۶۰-۹۸/۱/۱۷ و ۹۸۰۱۰۹۸۲-۹۸/۱/۲۶خطاب به حضرتعالی نیزواقع گردیده، همچنین این تبعیض ناروا منجربه تقاضاهای بسیار گروههای پرتعداد درشبکه های اجتماعی وفضای مجازی وحقیقی جهت رفع تبعیض از نگهبانان ودروازه داران مرزهای غربی کشور گردیده،ازآن برادر عزیز که خودواقف به آسیبها ولطمات وتبعات جنگ ۸ساله درکل استان کرمانشاه میباشید با امضای این درخواست (نامه الکترونیک) تقاضای حل این دومشکل ورفع تبعیض ناروا راداریم   1-شرق استان نیز مانندبقیه استان جزء مناطق عملیاتی وجنگی لحاظ واعلام گردد   ۲-بازنشستگان کل استان،این سربازان وخط نگهداران دیروز وپیش کسوتان امروز نیز مانندشاغلان ذیل بند۱ماده۶۸ خدمات کشوری قرارگیرندکه بخش عمده بارجنگ بردوش آنان بوده است.که آسیب بزرگی خدای ناخواسته برای کشور است به فرمایش امام راحل: اگر اجازه دهیم پیش کسوتان جهاد وشهادت درپیچ وخم زندگی روزمره فراموش شوند.   باتشکر وآرزوی توفیقات، درانتظار اقدام شایسته حضرتعالی خواهیم بود   جامعه شاغل وبازنشسته کشوری ولشکری شرق استان کرمانشاه وگروه 7هزارنفری مطالبه گری   1398/01/28

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهمدارابیکه امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاًinfo@petitions.netرا به دفترچه آدرس یا لیست محفوظ اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید کنید.
Facebook