رضایت دانشجویان علوم سیاسی از استاد امیرساجدی گرامی

با سلام و تحیات الهی

ریاست محترم دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

احتراما بدین وسیله دانشجویان رشته علوم سیاسی رضایت خود را از استاد امیرساجدی محترم، اعلام میدارند.


ریاست محترم دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize ریاست محترم دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا