علم یا زندگی؟! (مجازی شدن کامل دوره های آموزشی کارآموزان)

جناب آقای دکتر طبیبی،
ریاست محترم دانشکده پزشکی شهید بهشتی،
احتراما به استحضار میرساند که با توجه به شرایط بحرانی رخ داده به سبب انتشار بیش از پیش کرونا ویروس و با عنایت به اینکه کارآموزان پزشکی نقش درمانی برعهده ندارند و حضور آنها در بخشها، درمانگاه ها و اورژانس بیمارستانها در کنار برگزاری کلاسهای تئوری در بیمارستان موجب مواجهه ی این گروه و خانواده هایشان با خطری غیر قابل توجیه میگردد که ثمره ی درمانی هم در پی نخواهد داشت و گاها در افزایش مخاطرات جانبی به مثابه تغییر و انتقال سایر میکروارگانیسمهای بیمارستانی نیز موثر است، و با توجه به پیگیریهای قبلی شورای صنفی و درخواست های متعدد منفرد و جمعی از معاونت آموزشی دانشکده و سایر همکارانشان که نتیجه مطلوب مبنی بر مجازی کردن و عدم حضور در بیمارستان به هر علت را در پی نداشت، از حضرتعالی تقاضامندیم تا در صورت امکان با مجازی شدن کامل دوره ها موافقت فرمایید. در صورت عدم امکان مورد مذکور، علی رغم میل باطنی دانشجویان بر دوری از فضای آموزشی، امضا کنندگان این سند، ممکن است بعضا مجبور به استفاده از مرخصی تحصیلی، تا بازگشت شرایط قابل قبول گردند. هم چنین با توجه به شرایط سخت گیرانه ی حضور و غیاب در برخی بخشها، آن هم در شرایطی که تهران در بحران به سر میبرد و دائما با تعطیل مراکز مهم شهری دست به دامان کاهش هرچند اندک در آمار مبتلایان میشوند، از جنابعالی خواهشمندیم که تمامی بار مسئولیت سلامت فراگیران و خانواده هایشان را پذیرفته و آن را به پرسپتورهایی که این چنین تصمیمات سخت گیرانه ای اتخاذ میکنند (با تاکید بر بخشهای غدد، قلب، نفرولوژی، ارتوپدی و اطفال) یادآور شوید.
با تشکر

جمعی از دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی دانشگاه شهید بهشتی


جمعی از دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی دانشگاه شهید بهشتی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم جمعی از دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی دانشگاه شهید بهشتی که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...