وکالت به فرج سرکوهی حسین شریعت مداری عبدالله مهتدی مریم رجوی مسیح علینژاد حامد اسماعیلیون

برای سنجش وزن سیاسی احزاب جمهور خواه و کمونیستهای ایران .

به جناب آقای فرج سرکوهی حسین شریعت مداری عبدالله مهتدی مریم رجوی مسیح علینژاد حامد اسماعیلیون است .


احزاب مخالف رژیم جمهوری اسلامی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize احزاب مخالف رژیم جمهوری اسلامی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.