فراخوان اعضای کانون بازنشستگان آجا

ابلاغ عزل مدیرعامل, هیأت مدیره, بازرسان و نمایندگان مجمع استانی وعدم صلاحیت حضور آنان در کانون بازنشستگان آجا

 اعلام نظرقاطع اعضای محترم کانون بازنشستگان آجا

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل، از پیش کسوتان و کهن سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سهامداران موسسه خصوصی ( کانون باز نشستگان) پرسنل سابق آجا بدینوسیله عدم رضایت قاطع و اعتراض خود را با امضاء این کارزار نسبت به حضور تمام نمایندگان منتخب اعم از (هیأت مدیره ؛مدیرعامل؛ بازرسان و نمایندگان مجمع استانها )که با انقضا مدت نمایندگی برخلاف قانون و تخلف آشکار از مفاد اساسنامه مورخ 1392 که مدت نمایندگان مجمع عمومی ( کانونهای استانها مستقر در تهران) وهمه اعضای هیات مدیره را برای یک دوره سه ساله معین کرده است  که در هر حالت و وضعیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و نمایندگان مجمع به هیچ وجه اختیار ازدیاد مدت نمایندگی خود پس از انقضای مدت نمایندگی   (سه سال) را نداشته و چنین اذنی نیز دریک همه پرسی ازسوی اعضاء و سهامداران محترم بازنشسته نیز به آنان اعطا نگردیده است اعلام می داریم. بنابراین هر نوع تغییر پس از اتمام مدت نمایندگی      (سه سال) به بهانه و دلایل موهوم، نوعا سوء استفاده از موقعیت و تقلب نسبت به قانون و عدم رعایت مصلحت موکلین و اعضا با توجه به موازین قانونی و بررسی در جزییات اعمال انجام شده مصداق بارزی است که از آن برداشت مجرمانه می شود که این معضل موجب اعتراضات شدید ما بازنشستگان میباشدو با اعلام و ابلاغ عزل کلیه عناصر متخلف بدینوسیله از طریق وکلای رسمی با واسطه به وکلای محترم دادگستری گروه (تثبیت مایملک ) وکالت پیگیری موضوع را درمراجع قضایی( کیفری وحقوقی) تا حصول نتیجه با تنفیذ عزل و عنداللزوم با جلب نظر کارشناسان اعطا مینماییم . با عنایت به موارد فوق ما بازنشستگان آجا خواهان عزل نمایندگان غیر قانونی فعلی و تعیین اعضای هیات امنا جایگزین هیات مدیره سابق و اصلاح اساسنامه  برابر نظر وکلای منتخب (در گروه تثبیت مایملک) از طریق مجاری قانونی می باشیم.  

WhatsApp_Image_2022-06-12_at_2.11_.47_PM_.jpeg
گروه تثبیت مایملک آجا    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that گروه تثبیت مایملک آجا will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

We will not display your phone number publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: