اعتراض به طرح سوال از مباحث حذفيات در ازمون دستياري ارديبهشت ٩٧