توزيع متخصصين پزشكي خانواده مطابق آيين نامه دستورالعمل مصوب كميسيون تدوين و برنامه ريزي

بسمه تعاليتاريخ: ۰۳/۱۲/۱۳۹۸شماره نامه:۴۵  وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر سعید نمکی  با سلام و احترامهمانگونه كه مستحضريد؛ مطابق برنامه آموزشي و ضوابط رشته تخصصي پزشكي خانواده مصوب كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي در هشتاد و چهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي دهم بهمن ماه ١٣٩٥؛ رشته پزشكي خانواده از رشته هاي تخصصي باليني پزشكي است كه متخصصين آن از سطح اول ارائه خدمت مراقبت هاي سلامت را به صورت جامع و ممتد به افراد، خانواده و جامعه تحت پوشش ارائه مي نمايد. جايگاه شغلي دانش آموختگان اين رشته در مراكز خدمات جامع سلامت، كلينيك هاي پزشكي خانواده و سطح ٤ و ٥ تریاژ بيمارستاني تعريف شده در نظام سلامت است. وظايف حرفه اي اين دانش آموختگان در حيطه هاي پيشگيري، پذيرش بيماران در خط اول و انجام ترياژ و اولويت بندي آنها، در نقش آموزشي، مشاوره اي، پژوهشي، مديريت و هماهنگي و حمايتي مي باشد.مطابق ضوابط مورد اشاره و به استناد ماده يك دستورالعمل اجرايي تعهد خدمات فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي پزشكي باليني مواد ٧ و ٨ قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني سال ١٣٥٣ مجلس شوراي ملي و اصلاحيه سال ١٣٥٨ شوراي محترم انقلاب اسلامي مواد ١٤ و ١٥ قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان سال ١٣٧٥ مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي، مصوبه صورت الجلسه بيست و يكمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و مصوبات بعدي، مصوبه ٩٢٣١ مورخ ٨ شهريورماه ١٣٨٢ شوراي محترم معاونين، قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوبه يكم ارديبهشت ماه ١٣٨٩، قانون اصلاح بند ٣ ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوبه ٤ مهرماه ١٣٩٢ و با توجه به اسناد تعهد محضري بدو ورود به دوره دستياري و سهميه پذيرش دوره دستياري كه فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي باليني بجز در برخي رشته ها كه در آيين نامه قيد شده ملزم  به انجام خدمت در مراكز درماني مورد نياز و محروم تابعه وزارت بهداشت مي نمايد. سهميه دانشگاه يا دانشكده هاي علوم پزشكي نيز با در نظر گرفتن نظام تخصيص منابع ساختاري خدمات درمان بستري كشور، آمار نيروها و خدمات تخصصي موجود در بانك اطلاعاتي متخصصين ، بر اساس مستندات دانشگاه و معاونت درمان وزارت مشخص مي گردد.از آنجاييكه  شيوه نامه ، راه و روش اجرايي آيين نامه را تشريح مي كند  و مفاد قانوني انرا به ساده ترين شكل در صورت وجود ابهام روشن مي نمايد وزارت بهداشت طي مكاتبه ٢٩٤٤/١٠١ مورخ ٧/٩/٩٧ اقدام به تهيه و ابلاغ شيوه نامه اي ابداعی  برای متخصصين باليني پزشكی خانواده بدون توجه به  تك تك مفاد قانوني آيين نامه اجرايي  توزيع متخصصين نموده كه مغاير با قوانين موجود است.با توجه به اينكه مفاد قانوني آيين نامه فوق الذكر مصوب هشتاد و چهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي دهم بهمن ماه ١٣٩٥ به تاييد كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي رسيده است؛ و مطابق آيين نامه مذكور معاونت درمان وزارت بهداشت متولي توزيع متخصصين باليني مي باشد و هرگونه تغيير در ايين نامه بايستي به تاييد كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي برسد، لذا تهيه شيوه نامه بايستي در راستاي توليد ايين نامه يا اصلاحيه بخشي از مفاد آيين نامه باشد ودر صورت نياز به تغيير آيين نامه اين تغييرات بايستي به تاييد كميسيون مشورتي مذكور مي رسيد. لذا با توجه به موارد پيشگفت ، كليه مفاد شيوه نامه ابلاغي معاونت بهداشت به دليل مغايرت با آيين مذكور فاقد وجاهت قانوني مي باشد.  خواهشمند است به منظور جلوگيري از مشكلات قانوني بوجود آمده (عدم ثبت متخصصين در سامانه الكترونيك، عدم ثبت مدارك دانشگاهي و تحويل  دستي و ...) متخصصين باليني پزشكي خانواده برابر آيين نامه مذكور مانند ساير متخصصين باليني توزيع و كليه مفاد قانوني اين آيين نامه (تعرفه، پرداخت، محل خدمت و ...) در خصوص فارغ التحصيلان اين رشته نيزبرابر قانون  اعمال گردد. مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضي ارسال مي گردد، بديهي است در صورت عدم رسيدگي از طريق مراجع ذيصلاح پيگيري مي گردد. قبلا از همكاري جنابعالي سپاسگزاريم.   نماينده متخصصين و دستياران تخصص پزشكي خانواده کشوردكتر ابراهيم نوري گوشكيامضاء الكترونيك متخصصين و دستیاران پزشكي خانواده درخواست کننده به پيوست نامه مي باشدشماره تماس: ٠٩٣٦٥١٤٨٠٠٧701D7800-131E-4842-98E0-3D91BA0C7966.jpeg


دكتر ابراهيم نوري گوشكي    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم دكتر ابراهيم نوري گوشكي که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست محفوظ اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید کنید.
Facebook